Urla Eğitim Vakfı Senedi


URLA EĞİTİM VAKFI SENEDİ

 

VAKFIN ADI:

Madde 1-   Bu vakıf senedi ile «Urla Eğitim Vakfı» ünvanlı vakıf kurulmuştur. Vakfın kısa adı UREV" olup, buibare amblem ve logo olarak tüm işlemlerde kullanılabilir.

 

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2- Vakfın merkezi, İzmir İli Urla ilçesi olup, adresi, «Hacı İsa Mahallesi, Yeni Otopark Sok 1/b Urla İZMİR» dir. 

Vakıf gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamların izni ile merkezini ve adresini değiştirebilir, yurtiçinde ve yurt dışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu ve benzeri birimler açabilir.

 

VAKFIN AMAÇLARI VE FAALİYETLERİ

Madde 3- Vakfın amacı; Türkiye’de ve öncelikle Urla ve çevresinde yaşayan çocuk ve gençlerimizin eğitim ve öğretimlerinin (okul öncesi dahil) her aşamasında laik, çağdaş ve bilimsel düşünme yöntemlerine sahip bilgili, kültürlü, görgülü, uygar, becerili insanlar olarak yetişmelerinin ve böylece meslek sahibi olmalarının, bununyanı sıra yalnız çocuklarımızın değil, yetişkinlerimizin de aynı olanaklardan yararlanıp aynı niteliklere sahipolabilmelerinin ve onlara Türkiye Cumhuriyetini emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e layık, ailelerine, çevrelerine ve ülkemize yararlı gençler olmalarının sağlanmasıdır.

Bu amaçlara ulaşmak için Vakıf;

aAmaçlarının gerçekleşmesinde temel unsur olan kaynağının yetiştirilip geliştirilmesi için; okul öncesi, ilk-orta-yüksek eğitim-öğretim tesisleri ve kurumları kurar, çalıştırır, kurulmuş olanlara ortak olur, destekte veyardımda bulunur, destek ve yardım alır. 

bBilimin ve tekniğin çağdaş olanaklarını sürekli izleyerek yeni bilgi ve yöntemleri eğitim alanında Türkinsanının hizmetine sunar. Amacı doğrultusunda bir ulusal eğitim sistemi oluşturulması bakımından bilimselaraştırmalar, çalışmalar, derlemeler vb. her türlü faaliyette bulunur, yapılmakta olan veya yapılacak böylefaaliyetlere katılır, destek olur, çalışma sonuçlarını yayımlatır, bunları satar, kiralar, herhangi bir surettebedelli/bedelsiz kullandırır, bu konularda yarışmalar açar, yarışmaya sunulan eserleri/çalışmaları vb. ürünleri geliri kendisine ait olmak üzere satar, kiralar, bedelli/bedelsiz kullandırır, yarışmacılara ödüller verir, sergi -seminer - panel - oturum vb. her türlü etkinliği düzenler, düzenleyenlere katılır, bu toplantıların mali düzenlemesini serbestçe fakat amaçları ile ters düşmeyecek şekilde yapar.

c) Eğitimin her aşamasında yurtiçi ve yurtdışı burslar verir, öğrencilere barınma ve diğer gereksinimlerindeyardımcı olur, ayrıca sosyal destek sağlar.

ç) Çeşitli alan ve konularda okullar, yuvalar, yurtlar, üniversiteler, sağlık kurumları, yatılı/yatısız sosyal tesisler,kurslar vb. açar, işletir. Açılmış olanlara katılabilir, ortak olabilir, destek verebilir, destek alabilir. Okul yaptırma, eğitim binalarının yapım ve onarımına katkıda bulunma kampanyaları düzenler.

dSanatsal, sportif, kültürel merkezler, tiyatro ve sinema salonları açar, işletir, destek verir ve alır, bu hususlarda her türlü etkinliği düzenler, düzenlenenlere katılır.

eOkullarda veya okul dışında seminer, panel,  forum, söyleşi vb. her türlü etkinliği yapar. Meslek seçimi,rehberlik kursları, danışma merkezleri vb. açar, işletir, var olanlara katılabilir, ortak olabilir, destek verir ve alır.

fYurtiçi ve yurtdışı eğitim ve kültür alanlarında öğrenci, öğretmen değiş-tokuş programlarını amaçlarıdoğrultusunda oluşturur.

gOkuma zevki ve alışkanlığını yerleştirmek üzere her türlü etkinlikte bulunur. Kalıcı ve gezici kitaplıklar,okuma odaları, bölgesel kültür merkezleri vb. yerler açar, işletir, açılmış olanlara ortak olabilir, katılabilir, destek verir, destek alır.

h) İlk-orta-yükseköğretim öğrencileri ve örgün eğitim dışı kalmış yetişkinler için yaz okulları açar. Tatil nedeniyle yaz ayları boyunca boş olan eğitim kurumlarının okullarında (MEB-  Sağlık vb.) yetkili makamlarla gerekli iletişimi kurarak, vakfın çalışmalarına uygun çalışmalar, kurslar, eğitim-öğretim programları hazırlar uygular.

ıGençliğe ve yetişkinlere danışmanlık, rehberlik hizmeti vermek üzere kalıcı ya da sürekli örgütlenmeyegidebilir, gençlik evleri, gençlik kampları vb. sosyal merkezler açar, işletir. Açılmış olanlara ortak olur, katılır,destek verir, destek alır.

i) Vakfın amaçları doğrultusunda örgün ve yaygın eğitim-öğretim çalışmalarını, standart eğitimin dışındakalmış ve bundan tam olarak yararlanamamış yurttaşlarımızı da katacak şekilde yaygınlaştırır.

j) Hızlı kentleşmenin getirdiği sorunların giderilmesinde, kentlerimizin tarih, doğa ve estetik değerlerinin korunmasında halkı bilinçlendirici, kamuoyu yaratıcı yapımlar ve yayınlar yapar. Kentlerimizin mimari özelliklerinin, kimliklerinin bozulmaması, mevcut değerlerin korunması için okul içi ve dışı eğitim çalışmalarınıgerçekleştirir.

k) Yurtiçinde ve yurtdışında her düzeyde bilimsel veya eğitsel toplantı, konferans, kurs, proje, sergi ve gezilerdüzenler, süreli/süresiz, bedelli/bedelsiz yayınlar yapar. 

l) Üniversitelerin, orta ve ilköğretim kurumlarının, bunların dışında tüm kamu kurum ve kuruluşların vakfınamaçları kapsamındaki isteklerini karşılamaya çalışır. 

m) Amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılan incelemeleri ve araştırmaları ve bunları yayma etkinliklerini destekler, gereğinde ortak olur; amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışan yurtiçi ve yurtdışı kamusal ya da özelkurum ve kuruluşlar ve kişiler ile ortak çalışmalar yapar, bunlardan her türlü yardım, bağış, destek alır, destek verir. 

n) Yurtdışında var olan bursların başarılı öğrencilerimize verilmesi için gerekli çalışmaları yapar, bu bakımdanuluslararası kuruluşlarla eşgüdüm içinde çalışır.

o) Halkımıza çeşitli zanaat, el becerileri, hobiler, gerekli bilgi - görgü - kültür - tutum ve davranış üslubukazandırılması için kurslar açar, kooperatif ve satış merkezleri oluşturur vb. çalışmalar yapar. 

ö) Yurdumuzun ve ulusumuzun tarihsel ve kültürel mirasının korunması, benimsetilmesi, halkımızın gerek bukonularda, gerekse doğa  - çevre - estetik konularında bilinçlenmesi ve tavır almasının sağlanması yolundaher türlü çalışmaları yapar. Bu yolda oluşturacağı ürünleri ve hakları satar, kiralar, bedelli/bedelsiz kullandırır,yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla her konuda ve her şekilde bu alanda da eşgüdüm ve işbirliğini oluşturur. Bukonuda okul içi ve dışı her türlü çalışmayı yapar.

p) Vakfın mal varlığını iyileştirici - çoğaltıcı her türlü çabayı sarf eder, bu bakımdan gerekli her türlü eylem veişlemi (gerekirse dava açmak veya diğer başvurular gibi) yapabilir, her türlü tasarrufta bulunabilir.

r) Amaçlara aykırı her oluşumu, eğilimi, girişimi önlemek amacıyla tanıtımlar, toplantılar vb. etkinlikler düzenler,gerekirse dava açar, davalara girer, vekil tayin ederek bunları yaptırır. Amacına ulaşmak için her konuda yinegerekirse dava açabilir, davalara müdahil olabilir, bu bakımdan her hakkını kullanabilir.

s) Vakfın faaliyetleri yukarıdaki maddelerdeki sayıla gelen faaliyet biçimleriyle sınırlı olmayıp amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda bu maddede belirtilmeyen diğer faaliyet biçimlerini de kapsar. Benzer amaçlı vakıf ve derneklerine destek alabilir, destek verebilir. 

ş) Amaçlara ulaşmak için örnek olarak sayılan usul, yol ve yöntemler, her amaç kalemi için geçerlidir, ilgilimaddesinde sayılmamış dahi olsa maddelerden herhangi birinde sayılmış olması yeterlidir, bunun dışında dayasal olarak mümkün her türlü yol ve yöntemi kullanılabilecektir.

t) Yukarıda sayılmış bulunan her türlü konuda ve bunlarla bağlı olmayarak vakıf amacına ulaşmak için yasalolarak mümkün faaliyet alanlarında Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirketler kurar,  bu mahiyette kurulmuş olanlara ortak olur.

Vakfın amaçları, vakfın olanaklarına göre bir öncelik sırasına konarak gerçekleştirilmeye çalışılır.

 

VAKFIN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

Madde 4- Amacına ulaşabilmek için Vakıf, yasal sınırlamalar hariç olmak kaydıyla, miktar değerisınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallarla veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke vemalvarlığı kalemlerine bağış, vasiyet, mirasçı nasbı vb. ölüme bağlı ve sağlar arası tasarruflar yoluyla ya da satınalma veya kiralama veya kazandırıcı zamanaşımı gibi yollarla sahip olmaya, kullanmaya, sahipolduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, kiraya vermeye, gelirlerini, nemalarını, karlarını tahsile ve sarfa, vakfın malvarlığına ait bir ya da daha fazla taşınmazı ya da bunların gelirlerini amacına uygun yatırımlarda tekya da çok kereler kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, her yolla edindiği taşınır ya da taşınmaz malları ve paraları, diğer ekonomik değerleriidareye ve tasarrufa ve harcamaya, yerli ya da yabancı işletmelerin/şirketlerin hisse senetlerini, intifasenetlerini, tahvillerini, borç senetlerini velhasıl payı temsil eden veya bir hak yahut alacak ifade eden(doğmuş olsun doğacak olsun) evrakını ve bunlara ait kuponları vb. mütememmim ve müteferrik cüzlerialmaya, satmaya, gelirlerini tahsile ve sarfa, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük'e uygun olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, bu işbirliğini, amacına zarar vermeyecek şekilde her türlü kuruluşla da yapmaya, bunlardan yardım almaya(yerli olsun yabancı olsun), bu yardımı temin için anlaşmalar yapmaya, gelirlerini veya malvarlığını arttırmakiçin malvarlığına dâhil tüm değerlerle şirketlere/işletmelere katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettüvb. kâr hisselerini sarfa; amacına uygun olarak kuracağı/ortak olacağı/katılacağı kurumların gereksindiği araç ve gereçlerin gerekirse dışalımını yapmaya, taşınmaz mallar üzerinde irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotekgibi mülkiyetin gayri ayni tüm hakları kabule, bu hakları kullanmaya, var olan veya var olacak gelirleri ilekuracağı sözleşme ilişkileri için taşınır ve taşınmaz malların rehini ve ipoteği dâhil her türlü teminatıalmaya, muteber banka kefaletlerini kabule;  vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için gerekirse borç almaya, muteber banka kefaletlerini kabule; vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için gerekirse borç almaya,  taşınır ve taşınmaz malları teminat göstermeye, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye; Vakıf amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlama amacıyla olağan işletme ilkelerine ya da herhangi bir esasa göre çalışacak amaca uygunişletmeler kurmaya, bunları doğrudan doğruya denetleme koşuluyla işletmecilere işlettirmeye, amacı içinyurtiçinden ve yurtdışından yapılacak bağışları kabule,  bunlardan şartlı ve yükümlülüklü olanları amacınaaykırı düşmeyecek ise kabule, Vakıf amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen tüm teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri yapmaya, yürütmeye, davalarıaçmaya, takibe, feragate, sulha, ibraya ve bu kabilden bilcümle işleri yapmaya ve tamamlamaya M.K. 48. maddesi uyarınca izinli ve yetkilidir.

Ancak Vakıf, bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan amaçlarda kullanamaz.

 

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:

Madde  5-  Vakfın  kuruluş  malvarlığı,  kurucular  tarafından  vakfa  özgülenmiş bulunan 90 000 - (Doksan bin) Türk Lirası' dır.

Vakıf bu kuruluş malvarlığına ek olarak gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından her türlü mal ve hakları, birmalvarlığının tamamını veya bir kısmını her yolla temmellük edebilir, mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir, edinebilir mal varlığını arttırabilir. 

 

VAKFIN GELİR KAYNAKLARI:

Madde 6- Vakfın gelirleri şunlardır: 

a) Vakfın tüm taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, kar payı, temettü, faiz vesair türlü getiri ile bu malların satışından elde edilecek gelirler,

b) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak gerçekleştirilen faaliyetlerden alınan ücret ve sair ödemeler ve Vakfa gelir temin edecek faaliyetlerden alınan ücret ve sair ödemeler,

c) İşbu resmi senedin 3. maddesinde yazılıp sınırlayıcı olmayarak sayılmış amaç konuları içerisinde satılacak,kiraya verilecek, sair herhangi bir yolla ekonomik bakımdan değerlendirilecek her türlü mali hak, ürün ve hizmetten elde edilecek gelirler,

ç) Yine amaç içerisinde kurulacak kurum ve işletmelerden elde edilecek gelirler, bunların nemaları,

d) Vakfın kabul edeceği her türlü hibe, bağış vb. den Vakfın mal varlığına katılanların dışında kalanlar, bunlarınnemaları, Vakıf aracılığı ile belli bir mükellefiyetle yapılmış olan bağış ve yardımlar ile burs tahsisleri ve benzeri kazandırmalar Vakıf gelirine katılmaz.

eİşbu resmi senedin 4.maddesiyle Vakfın yapabileceği kabul edilen tüm işlem ve eylemlerden eldeedebilecek her türlü kazanç ve gelirler, bunların da malvarlığına katılmayanları.

 

VAKFIN GELİRLERİNİN KULLANIMI:

Madde 7- Vakıf yönetimince, yıl içinde Vakfın elde ettiği brüt gelirlerin 2/3 si yönetim giderlerine, yedek akçeyeve Vakıf malvarlığını iyileştirilecek ve artıracak yatırımlarda;  1/3 ise Vakfın amaçlarına ayrılacak veharcanacaktır. 1/3 den artan kısım da buraya eklenecektir.

Kurulacak eğitim tesis ve kurumlarının kapasitelerinin % 10’ u yetenekli ve azimli fakat mali güçten yoksunöğrencilere tahsis edilecektir.

 

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 8- Vakfın organları şunlardır:

a)  Mütevvelli Heyet

b)  Yönetim Kurulu 

c)  Onur Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYET: 

Madde 9-  Vakfın Mütevelli Heyeti aşağıdaki kişilerden oluşur:

a)  Kurucu üyeler:  İşbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerden oluşan kurucu üyeler,  

b) Vakfa önemli katkılarda bulunmuş, Vakıf amaçlarına hizmet etmiş ve bu konuda etkin çalışmalar yapmış kişi ve kurumlardan, kuruluş aşamasındaki kurucu üye sayısının %20’ sinden fazla olmayacak şekilde, kurucuüyelerin kararıyla seçilen seçilmiş kurucu üyeler,

Mütevelli Heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üyelerinin kararıyla seçim yapılır. 

Mütevelli Heyetin üyeliklerinden istifa, vefat, medeni ehliyetin kaybı vakıf Mütevelli Heyetinden ayrılan üyelerin Vakfa intikal ettirdikleri hak ve menfaatler kendisine veya varislerine geri verilmez.

 

MÜTEVVELLİ HEYET TOPLANTI VE KARARLARI:

Madde 10- Mütevelli Heyetin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. Mütevelli Heyet her yılMart ayı içinde olağan olarak toplanır. Olağan toplantı için Yönetim Kurulu; toplantının gündemini, toplantı günü-yeri-saatini, ilk toplantı için yasal yönden gerekli çoğunluk olan Mütevelli Heyet üyelerinin en az yarıdanbir fazlasının toplanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantının günü-yeri-saatini ve gündemini ilktoplantı için belirlediği günden en az 15 gün önce muhataplara ulaşacak şekilde taahhütlü mektup ile tümMütevelli Heyet üyelerine bildirir.

Çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantı günü, ilkinden en az bir hafta sonrası olabilir. Butoplantıda çoğunluk aranmaz, hazır bulunanlar ile toplantı gerçekleştirilir.

Mütevelli Heyetin kararları, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ne var ki; Mütevelli Heyet üyelerine üyeseçiminde, Vakfı borç-yükümlülük-taahhüt altına sokan kararlarda, karar-yetersayısı, Mütevelli Heyet üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının toplanmış olması kaydıyla, bunun üçte ikisidir.

Toplantı,  Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır.  Bir başkan,  bir oy sayım memuru, iki yazman üye ileoluşan Divan Heyeti seçilir, tutanağı imzalama yetkisi verilir. Gündem maddeleri görüşülür. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Mütevelli Heyet,  gündemdeki maddelerin yerlerinin değiştirilmesine, bazılarının çıkarılmasına, bazılarının eklenmesine, herhangi bir üyenin önerisi üzerine salt çoğunlukla karar verebilir. Bu hususta herhangi bir talep olup olmadığı, Divan başkanı tarafından re’sensorulmak süratiyle hatırlatılmaksızın gündeme geçilmez.  Toplantı tutanağı Divan Heyetince imzalanır, yıllık faaliyet raporu ve hesap raporunun bir nüshası ile birlikte, teftişe yetkili makama verilir.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Kurucu üyeler ve seçilmiş kurucu üyeler dışında Vakıf organlarında görev alan kişiler ile Vakıf Şube YönetimKurulu üyeleri, Vakıf temsilcileri ve gönüllü üyeler oy hakları olmaksızın Mütevelli Heyet toplantılarınakatılarak görüş ve önerilerde bulunabilirler.

 

MÜTEVELLİ HEYET GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 11- Mütevveli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu'nun asıl ve yedek üyelerini seçmek,

bDenetim Kurulu'nun asıl ve yedek üyelerini seçmek,

c) Vakıf resmi senedinde yapılacak değişiklik önerilerini karara bağlamak (Vakıflar Genel Müdürlüğü'ncegerekli görülen değişiklik talepleri, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir),

çYönetim Kurulu kararlarına karşı ilgililerce yapılacak itirazları karara bağlamak, 

dMütevelli Heyetin boşalan üyelikleri için Yönetim Kurulu tarafından önerilenler arasından seçim yaparakboşlukları doldurmak ve seçilmiş kurucu üye olacakları tespit etmek,

eVakıf bütçesi ile hesapları ve bilançosunu, Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını incelemek ve kurulların aklanmasına karar vermek, 

fGelecek yılın çalışma programını ve bütçesini görüşüp tavsiyelerde bulunmak, 

gVakfa ait işletme ve kuruluşların tesisine ilişkin önerileri karara bağlamak, gerektiğinde Yönetim Kurulu'nayetki vermek, 

hGiderilemeyecek dağılma nedenlerinin ortaya çıktığı durumlarda dağılma kararı vermek,

ıMevzuatın ve bu Vakıf Senedinin, Genel Kurul'a verdiği diğer görevleri yapmak, 

i) Onur Kurulu üyesi sıfatı verilecekleri belirlemek.

 

YÖNETİM KURULU:

Madde 12- Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından iki yıl için seçilecek beş asil ve üç yedek üyedenoluşur. Yönetim Kurulu üyeleri tercihen Mütevelli Heyet üyeleri arasından seçilir. Ancak Mütevelli Heyettarafından gerekli görülen hallerde çoğunluğu oluşturmamak şartıyla Mütevelli Heyet (vakıf) dışından kişiler deYönetim Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Bu seçimde Vakıf üyelerine öncelik verilir. Herhangi bir nedenle boşalanYönetim Kurulu üyeliği, sıradaki ilk yedek üye ile doldurulur.  Bunu sağlayabilmek için yedek üyeler kendi aralarında bir sıraya tabi olarak seçilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin süreleri bittiğinde Mütevelli Heyet tarafından tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri Mütevelli Heyet tarafından görevden alınabilirler,üyenin aynı zamanda Mütevelli Heyet üyesi olup da, Vakıf amaçlarına ve ilkelerine aykırı davranmak ve işlem yapmak sebebiyle Mütevelli Heyet üyeliğine son verilmesine karar verilmiş olursa, Yönetim Kurulu üyeliği de ayrıca bir karar veya işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden ortadan kalkar.

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARALARI:

Madde 13- Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu başkanının çağrısıylaher zaman olağanüstü toplanır.

Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan, bir başkan vekili ile yapacağı iş bölümüne göre sorumlu sıfattaüyelikler belirler. Başkan vekili, Yönetim Kurulu başkanı olmadığında Yönetim Kurulu başkanlığı yapar, görevin sürekliliğini sağlar.

Gerektiğinde Yönetim Kurulu üye tamsayısının oyçokluğu ile alacağı bir kararla Yönetim Kurulu Başkanını bellifaaliyetler ve işlemler çerçevesinde murahhas üye tayin edebilir.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır.  Oy eşitliği halinde başkanınoyu iki oy olarak hesaplanır. Yönetim Kurulu olağan toplantılarına ard arda üç kez ve kabul edilebilir bir özrübulunmaksızın katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin bu üyeliği kendiliğinden düşer, bu durumda yerine sıradakiyedek üye çağrılır, bu çağrı işlemini Yönetim Kurulu gerçekleştirir.

Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 14- Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

aVakfın resmi senedinde belirtilen kuruluş amaçları ve ilkeleri çerçevesinde Mütevelli Heyet kararlarını uygulamak, önerilerini değerlendirmek, Mütevelli Heyet'e hesap vermek, gerek gördüğü takdirde Mütevelli Heyeti toplantıya çağırmak,

bİşbu resmi senedin 3. ve 4. maddelerinde belirtilen işlemleri yapmak, 

c) Vakfı temsil ve ilzam etmek, dereceleri ile birlikte yetkili imzaları saptamak,

ç) Vakfın amaçlarına, malvarlığına yararlı olacak önlemleri almak, Vakfın kurumlarının gerektirdiği işlemleriyapmak,

dVakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporunu hazırlamak; usulüne göre karar,muhasebe, demirbaş eşya, taşınmaz eşya defterlerini tutmak üzere gerekli idari mekanizmayı kurmak çalışmalarını denetlemek,

eVakıf resmi senedinde, Vakıf amaçlarının daha olumlu şekilde ve daha kolay gerçekleştirilebilmesiaçısından gerek duyulacak değişiklikleri Mütevelli Heyet‘e önermek,

fVakfa maddi ve/veya manevi yardım-hizmeti olanlardan seçilmiş kurucu üye ve Onur Kurulu üyesi seçilecekleri Mütevelli Heyet‘e önermek, madalya, takdirname, berat vb. belgeler verilmesine karar vermek,uygulamak,

gVakfın amaç ve hizmet koşullarına ilişkin alt komisyonlar kurmak çalışma yöntem ve ilkelerini, kurallarınısaptamak, denetlemek, bu kurulları feshetmek,

h) Görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydı ile Vakfa Müdür atayabilir, Vakıf Genel Sekreterliği vb. yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde son verebilir, Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini belirler, gerektiğinde işlerine son verebilir,

ı) Vakfın işlerini yürütmek, mal varlığını yönetmek, amaç bakımından gerekli önlemleri almak için 4. maddede«vakfın yapabileceği tasarruflar» olarak belirtilen işlemleri, yasa ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, Vakfın amacına uygun her türlü harcamayı yapmak,

i) Vakıf şubelerinin kurulmasına ve kapatılmasına veya işlemlerinin durdurulmasına karar vermek, şube kurma,kapatma veya işlemlerinin durdurulması kararlarının işlerlik kazanması için Mütevelli Heyet onayı gerekir. Acil hallerde Mütevelli Heyet onayının alınması için, Mütevelli Heyet toplanması şartı aranmaz. Mütevelli Heyetüyelerinin çoğunluğunun kararı imzalaması halinde karar uygulanabilir. Herhangi bir konuda aciliyet kararı Yönetim Kurulu'nca verilir.

j) Yönetim Kurulu, çalışmaları ve uygulamaları kolaylaştırmak, düzenlileştirmek, Mütevelli Heyet daimi takibini sağlamak bakımlarından,  kendi üyeleri arasından veya üyeleri arasından veya tamamen dışarından, üç kişiden oluşacak bir Yürütme Kurulu (icra komitesi) kurar. Bu kurul Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu da bu Yürütme Kurulu'nun her türlü işlem, eylem ve faaliyetlerden dolayı Mütevelli Heyetekarşı sorumludur. Bu sorumluluğu kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı düzenlemeler, kayıtlar vb. her türlü işlem yok hükmündedir. Yönetim Kurulu, bu Yürütme Kurulu'nun çalışma ilkelerini,  çerçevesini,  çalışma süresini,yetki ve sorumluluğunu Vakfın amaçları çerçevesinde düzenlemeye, genişletmeye, daraltmaya, tamamen gerialmaya, Yürütme Kurulu üyelerini değiştirmeye, yenilerini göreve getirmeye yetkilidir,

k) Vakfa ait olan veya bağışlanan gayrimenkuller üzerinde tamir-tadil, ipotek rehin işlemleri yapmak,

lVakıf üyelerinden herhangi birisinin,  Vakfın ilke amaçlarına aykırı davrandığı açıkça belli olduğu takdirde, Yönetim Kurulu'nun çoğunluğu ile üyenin ihracına karar vermek. Bu karar aleyhine ancak Mütevelli Heyetnezdinde itiraz edilebilir. Mütevelli Heyet kararı kesindir.

mİl ve ilçelerde görevlendirilecek Vakıf temsilcilerini belirlemek,

n) Vakıf gönüllü üyeliği ünvanı verilecekleri belirlemek.

 

VAKFIN TEMSİLİ:  

Madde 15- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu başkanı veya başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

Vakfı temsil ve ilzama yetkili kişiler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Vakfı taahhüt altına sokan herişlemde, bankalarda hesap açmada ve kapatmada, para çekmede, bu kabil akçeli işlerde en az iki imzabulunması koşuldur.

 

DENETİM KURULU:

Madde 16- Denetim Kurulu, Mütevelli heyet tarafından kendi üyeleri arasından veya dışarıdan üç yıl içinseçilecek üç asil ve iki yedek üyeden meydana gelir. Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.  Vakfın yıllık hesaplarını, gelir-giderleri, harcamaları,kısaca her yönetim faaliyetinin işlemsel ve mali yönünü, yürütme şeklini denetler ve bunları rapor halindeMütevelli Heyet’e sunar.

 

Denetçiler yıllık plan yapıp sonucunu rapor olarak sunacakları Mütevelli Heyet’e denetimden başka yıl içindeüç aylık dönemler halinde inceleme yapar, sonucunu rapor halinde Yönetim Kurulu'na sunabilir. Bunların birernüshasını yıllık rapor ile birlikte Mütevelli Heyet’e de verir.

 

ONUR KURULU:

Madde 17- Vakfın amacının gerçekleşmesi doğrultusunda üstün hizmetleri ile tanınan ve bu alanda katkıları olan gerçek kişilerden, Yönetim Kurulu teklifi ve Mütevelli Heyet kararı ile kurulur. Onur Kurulu üyeleri,Mütevelli Heyet üyeliği sıfatı olmasa dahi, Mütevelli Heyet toplantılarına katılır. Ancak bu halde Onur Kuruluüyelerinin söz hakları olup oy hakları yoktur.

 

VAKIF TEMSİLCİLİĞİ:

Madde 18-  Vakfın şube açmasının gerekli görülmediği il ve ilçelerde Vakfın tanıtımının yapılması ve çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu'nca Vakıf temsilcisi belirlenir. Vakıf temsilcileriYönetim Kurulu'nun vereceği görevleri yerine getirir.

 

GÖNÜLLÜ VAKIF ÜYELİĞİ:

Madde 19- Vakfın açacağı şubelerin Yönetim Kurullarında görevlendirilenler, Vakıf temsilcileri ve Vakfınamaçlarının gerçekleşmesi için gönüllü çalışmalarda bulunan kişiler ile Mütevelli Heyet üyesi olmaksızın Vakıf organlarında görev alanlar, Mütevelli Heyet toplantılarına katılıp görüş açıklayabilirler. Mütevelli Heyet’e yeni üye alınması ve ilk kurucu üyelerde eksilme olması hallerinde yeni seçilecek kurucu üyeler öncelikle gönüllü Vakıf üyeleri arasından seçilir.

 

KURULLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ:

Madde 20- Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, çalışmaları karşılığında herhangibir ad altında ücret alamazlar. Şu kadar ki, Vakıf için yapacakları yolculuk giderleri ve diğer giderlerkendilerine ödenir. Bu giderler fahiş olmamalıdır.

Yönetim Kurulu, gerektiğinde Vakfın belli bir veya birkaç işinin yapılması için kendi üyeleri arasından ya dadışarıdan birini yahut birkaçını temsilci veya vekil tayin edebilir.

Her kurulun (Mütevelli Heyet, Yönetim ve Denetim Kurulları) ve gerek görüldüğünde kurulabileceği belirtilmiştüm alt kurulların her karar ve işlemi mutlaka gerekçeli olmak zorundadır.

 

HESAPLAR, BÜTÇE, MALİ UYGULAMA:

Madde 21- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır, başka bir deyişle, 1 Ocak-31 Aralık arasındaki dönemdir.Vakfın muhasebesi, tüm mali kalemleri her çalışma (hizmet) konusu itibariyle ayrı ayrı takip etmeye ve açıkçagörebilmeye olanak sağlar şekilde tutulur.

Bütçeyi, her yılın programına göre yapılmış uygulamalarını Yönetim Kurulu, izleyen toplantıda Mütevelli Heyet ‘e sunar. Biten yılın hesapları ve faaliyetleri Mütevelli Heyet tarafından ibra edilir veya edilmez. Aynı toplantıda,başlayan yıla ait hesaplar, tahminler,  programlar da Mütevelli Heyet’in onayına sunulur. İlk kuruluş yılınınbütçesi Yönetim Kurulu'nca hazırlanır, tasdik edilir.

Yedek akçede oluşan miktar Vakfın o anki ve yakın gelecekteki durumuna göre yeterli görülürse, yetersiz hale gelme tehlikesi doğana dek, yedek akçe ayrılmasına son verilebilir. Yönetim Kurulu bu husustaki işlemini degerekçesiyle birlikte ilk Genel Kurul toplantısında sunmak ve ayrıca onay almak zorundadır.

Vakfın her türlü geliri, harcanma zamanına göre mümkün olan en fazla oranda ve en az riskle nemalandırılır.

 

VAKIF MALLARINDA DEĞİŞİKLİK:

Madde 22- Vakfın herhangi bir menkul veya gayrimenkul malı, herhangi bir hakkı veya bunların tamamı eğergideri gelirinden fazla hale gelmeye başlamışsa veya bunlar değerleriyle orantılı gelir getirmez haledönüşmekteyse ya da yasaların tanıyacağı başka sebepler gerçekleşmiş olursa, yasadaki usul ve koşullarlave gerekli makamlardan alınacak izin ve müsaadeye tabi olarak satılıp başka mal ve haklaradönüştürülebilir. Bu süreç, Mütevelli Heyet bu yönde karar almasıyla başlar. Yönetim Kurulu, böyle bir durumunvarlığını Mütevelli Heyet bildirmeye zorunludur.

 

RESMİ SENETTE DEĞİŞİKLİK:

Madde 23- Vakıf resmi senedi, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, Mütevelli Heyet üye tamsayısının üçteikisinin toplantıda hazır bulunması koşuluyla, bu şekilde katılanların üçte ikisinin oyuyla değiştirilebilir.

Resmi senette değişikliğe ilişkin öneri gerekçeleriyle birlikte en az bir ay öncesinden Mütevelli Heyet üyelerininelinde olacak şekilde taahhütlü mektup ya da noter tebligatı yolu ile gönderilmedikçe ya da aynı süreyeuyulmak koşulu ile imza karşılığı teslim edilmedikçe, çoğunluk sağlansa bile Mütevelli Heyet‘de görüşülemez,karar altına alınamaz.

Değişikliği Mütevelli Heyet üyelerinin en az yüzde onunun imzasını içeren bir önerge de teklif edebilir.  Bu öneri de Yönetim Kurulu önerisinin tabi olduğu usule, süreye ve yeter sayıya tabidir.

 

VAKFIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ:

Madde 24- Amacının gerçekleşmesinin fiilen ve hukuken olanaksız hale geldiği, Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Mütevelli Heyet üye tamsayısının beşte dördünün bu yönde vereceği oy ile alacağı karar sonucu, mahkeme tarafından verilecek karar ile Vakıf sona ermiş olur.

 

Tasfiyesinin gerekmesi halinde, mahkeme kararı, teftiş makamının aksine İdari karar alması, Mütevelli Heyetbaşka bir yol, yöntem ve kurul oluşturulmasına normal çoğunluğuyla karar vermiş olma hali yok ise, Yönetim Kurulu tasfiye kurulu haline dönüşür. Vakfın tasfiyeden sonra kalan mal ve hakların akıbetine Mütevelli Heyet karar verir. Eğer böyle bir karar alınmamış olursa, mal ve haklar aynı ilke ve amaçlarla çalışan bir vakfa veya kuruma devrolunur. Bu devirde, aynı ilke ve amaçlarla çalışan bir vakıf bulunmazsa benzer amaçlı bir vakfa devir yapılmadan önce, aynı ya da çok benzer ilke ve amaçlara sahip bir başka kuruluş aranır, bulunamadığı kesin surette anlaşılırsa bu takdirde benzer amaçlı vakıflar ve diğer kuruluşlar gündeme gelir.

 

Kurucular:

Madde 27- Vakıf kurucularının ad, soyad ve ikametgâhları ile uyrukları aşağıda yazılıdır.

 

AD SOYAD

TC KİMLİK NO

ADRES

Ayşe Seçil Bocutoğlu

192 892 948 02

Yelaltı Mah Akçay Sok No: 19 35430 Urla/İZMİR

Ayşe Selcen Alpan

295 489 440 72

Hüseyin Zeren Cd Kuğu Evleri No: 201/15 Urla/İZMİR

Ayşın Gül Tokcan

424 840 316 68

Yenikent Mah Hüseyin Zeren Cad No: 41 Urla/İZMİR 

Berna Gürbüz

128 665 077 46

Yenikent Mah Hasan Tümerk Cd No: 74 Urla/İZMİR

Çiğdem Turgay

104 179 171 12

Denizli Mah 38/1 Sok No: 10 Urla/İZMİR

Duygu Köksal

238 966 008 02

Yenikent Mah Hüseyin Zeren Cd. Berk Sitesi No:131 Urla/İZMİR

Emine Kutlay

366 287 180 34

Yenikent Mah Hüseyin Zeren Cd Berk Sitesi No: 142 Urla/İZMİR

Fehmiye Çiler Demirer

402 376 184 94

Yenikent Mah Hüseyin Zeren Cd Berk Sitesi No:101 Urla/İZMİR

Ferhunde Toklu

521 231 679 62

Denizli Mah 38. Sok No: 2 Çeşmealtı Urla/İZMİR

Güler Köstem

298 609 288 80

Yelaltı Mah Yasemin Sok Sefaköy Evleri No: 11 Urla/İZMİR 

Hale Pekerten

545 621 202 18

Yenikent Mah Hasan Tümerk Cd No: 70 Urla/İZMİR

Hatice Müjgan İlter

516 615 114 66

Girne Bulvarı No: 2 D: 3 Karşıyaka/İZMİR

Jülide Büyükdemirel

106 091 690 46

Poyraz Sok No: 6/2 Balçova/İZMİR

Mehmet Kutlay

366 317 179 70

Yenikent Mah Hüseyin Zeren Cd Berk Sitesi No: 142 Urla/İZMİR

Musa Kazım Düzbastılar

472 393 623 32

Denizli Mah Kocadere Cd Sok 6 No: 2 Çeşmealtı Urla/İZMİR

Mükerrem Püskülcü

170 243 713 20

241 Sok No: 9 Güzelbahçe/İZMİR

Münevver Erdinç

381 706 562 08

Akın Simav Mah Mithatpaşa Cd No: 534 Hilmi Bey Apt D: 3 Konak/İZMİR

Mürüvvet Demirkan

138 495 570 29

Denizli Mah Denizli Cd No: 23 Çeşmealtı Urla/İZMİR

Nadire Darıcıoğlu

180 225 181 40

Yenikent Mah Hüseyin Zeren Cd Berk Sitesi No: S/2 Urla/İZMİR

Nilgül Uysal

124 675 210 42

Yenikent Mah Mavi Sok No: 3 Urla/İZMİR

Nezihe İnce

473 984 771 44

Özbek Mah Akkum Cad 6062 Sok Merhaba Sitesi No: 7 Urla/İZMİR

Öğün Ünal

334 123 213 02

Yenikent Mah Hüseyin Zeren Cd Ozan Sitesi No: 137 Urla/İZMİR

Rıfkiye Üstün

218 752 003 64

Yelaltı Mah Pembegül Sok Yeşil Palmiye Sitesi No: 6 Urla/İZMİR

Saadet Kayaalp

113 425 463 54

Hüseyin Zeren Cd İnci Kent Sitesi No: 64 Urla/İZMİR

Talat Kutlukaya

545 471 211 00

Yenikent Mah Turuncu Sok No: 13 Urla/İZMİR

Türkegül Kocaoğlu

197 307 172 18

Altıntaş Mah A. Besim Uyal Cd Zeren Konutları 2/17 Urla/İZMİR

Ufuk Semercioğlu

378 646 931 30

Yelaltı Mah İncikent No: 56 Urla/İZMİR

Ulviye Yalın

211 150 516 02

Denizli Mah Mimar İnci Gürel Sok Tuana Sitesi 2/2 Çeşmealtı Urla/İZMİR 

Ziya Çavdar

195 923 871 16

Atakent Mah Bestekar Sadi Hoşses Sok No: 35/40 Karşıyaka İZMİR

Zuhal Dalgıç

331 578 243 28

Yenikent Mah Mustafa Ertekin Cd No: 270 Urla/İZMİR

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

Geçici Madde 1- Vakfın ilk Geçici Yönetim Kurulu aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur;

Geçici Yönetim Kurulu asil üyeleri:

1)    Hale Pekerten

2)    Talat Kutlukaya

3)    Mehmet Kutlay 

4)    Saadet Kayaalp

5)    Ayşe Selcen Alpan 

 

Geçici Yönetim Kurulu yedek üyeleri:

1)    Mürüvvet Demirkan

2)    Mükerrem Püskülcü

3)    Fehmiye Çiler Demir

Geçici Yönetim Kurulu, Vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Mütevelli Heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.

Geçici Madde 2-  Vakfın tescili ve gerektiğinde resmi senet tadili için gerekli tüm işlemleri münferiden yapmak üzere Av. Berna Gürbüz ve Av. Saadet Kayaalp yetkili kılınmıştır.

 


© Copyright 2020 urev.org.tr. Web Designed By: Pro Tasarım,Web Tasarım,Eticaret paketleri,Seo Optimizasyonu,İzmir